Who I am

This is a personal site open to the public. The address is: https://www.joanet.com

My name is Joan Puig Calderón with DNI 37769175R

WHAT PERSONAL DATA DO I COLLECT AND WHY

When visitors leave comments on the web, they collect the data shown on the contact form, as well as the visitor’s IP address and browser user agent string to help detect spam.

An anonymous string created from email (also called a hash) can be provided to the Gravatar service to see if you’re using it. Gravatar’s privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. Once the comment is approved, your profile picture is visible to the public in the context of the comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images that include embedded geolocation data (EXIF GPS). Website visitors can download and extract any information from the images on the website.

Contact forms

Cookies or Cookies

If you leave a comment on the webpage, you can choose to save your name, email address, and webpage in cookies. This is for your convenience so that you do not have to fill in the data again when you make another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and sign in to this webpage, a temporary cookie will be set to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and will be discarded when you close your browser.

When you sign in, multiple cookies will also be set to save your login information and display options on the screen. Login galleries last two days, and display options cookies last one year. If you select “Remember me”, your login will persist for two weeks. If you log out, your login cookies will be deleted.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie does not contain personal data and simply indicates the identifier of the entry you just edited. Expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this website include embedded content (e.g., videos, images, articles, etc.). Content embedded from other web pages behaves in exactly the same way as if the visitor were visiting the other web page.

These web pages may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor interaction with embedded content, including tracking of interaction with embedded content if you have an account and are logged in. this web page.

Analytics

This website does not collect any data for Analytics, nor is there any Google Analytics tracking code

Who I share your data with

As a personal website without any financial purpose, I do not share any data with anyone

How long do I retain your data?

If you leave a comment, the comment and its meta data are retained indefinitely. This is to be able to automatically recognize and approve any follow-up comments instead of keeping them in the moderation queue.

For users who register on the web (if any), we also store the personal information they provide to their user profile. All users can view, edit, or delete their personal information at any time (except that they cannot change their username). Website administrators may also edit this information.

What rights do you have over your data?

If you have an account on this website or have left comments, you can request that we send you an export file of your personal data, including any data you have provided to us. You can also ask us to delete any of your personal information that we have. This does not include data that we are required to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where I send your data

Visitor feedback should be verified by an automated and sufficient spam detection service.

Qui soc

Aixó es un blog personal obert al públic. La adreça es: https://www.joanet.com

El meu nom es Joan Puig Calderón amb DNI 37769175R

QUINES DADES PERSONALS RECULLO I PER QUÈ

Quan els visitants deixen comentaris a la web, recullu les dades que es mostren al formulari de contacte, així com l’adreça IP del visitant i la cadena de l’agent de l’usuari del navegador per ajudar a la detecció de missatges brossa.

Una cadena anonimitzada creada a partir del correu electrònic (també anomenat un hash) pot proporcionar-se al servei Gravatar per veure si l’esteu usant. La política de privadesa del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Una vegada aprovat el comentari, la imatge del vostre perfil és visible al públic al context del comentari.

Media

Si pugeu imatges al lloc web, heu d’evitar pujar imatges que incloguin dades de geolocalització (EXIF GPS) incrustades. Els visitants del lloc web poden descarregar i extreure qualsevol informació de les imatges de la web.

Formularis de contacte

Cookies o Galetes

Si deixeu un comentari en la pàgina web, podeu optar per desar el nom, l’adreça de correu electrònic i la pàgina web en les galetes. Això és per la vostra comoditat perquè no hàgeu d’emplenar les dades de nou quan feu un altre comentari. Aquestes galetes duraran un any.

Si teniu un compte i inicieu sessió en aquesta pàgina web, es definirà una galeta temporal per determinar si el navegador accepta galetes. Aquesta galeta no conté dades personals i es descartarà quan tanqueu el navegador.

Quan inicieu sessió, també es configuraran diverses galetes per desar la informació d’inici de sessió i les opcions de visualització de la pantalla. Les galeres d’inici de sessió duren dos dies, i les galetes de les opcions de pantalla duren un any. Si seleccioneu “Recordeu-me”, l’inici de sessió persistirà durant dues setmanes. Si finalitzeu la sessió, les galetes d’inici de sessió seran suprimides.

Si editeu o publiqueu un article, una galeta addicional es desarà al navegador. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement indica l’identificador de l’entrada que acabeu d’editar. Expira després d’1 dia.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles en aquesta pàgina web inclou contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l’altra pàgina web.

Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre vós, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitorar la interacció amb el contingut incrustat, incloent-hi la traça de la interacció amb el contingut incrustat si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pàgina web.

Analytics

Aquest lloc web no recull cap tipus de dades per Analitics, ni está em cap codi de seguiment de Google Analytics

Amb qui comparteixo les vostres dades

Com una web personal sense cap tipus de objectiu econòmic, no comparteixo cap dada amb ningú

Quan de temps retenc les vostres dades

Si deixeu un comentari, el comentari i les seves dades meta es retenen indefinidament. Això és per poder reconèixer i aprovar automàticament qualsevol comentari de seguiment en lloc de mantenir-los en la cua de moderació.

Per als usuaris que es registren en la web (si hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen al seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o suprimir la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la pàgina web poden també editar aquesta informació.

Quins drets teniu sobre les vostres dades

Si teniu un compte en aquest lloc web o hi heu deixat comentaris, podeu demanar que us enviem un fitxer d’exportació de les vostres dades personals, incloent-hi totes les dades que ens hàgeu proporcionat. També podeu demanar que esborrem qualsevol dada personal vostra que tinguem. Això no inclou les dades que estiguem obligats a conservar amb propòsits administratius, legals o de seguretat.

On envio les vostres dades

Els comentaris dels visitants han de ser comprovats mitjançant un servei de detecció de brossa automatitzat i prou.

ABOUT